รัฐศาสตร์ -สุโขทัยธรรมมาธิราช รัฐศาสตร์ สุโขทัยธรรมาธิราช
ภาษาไทย English
รัฐศาสตร์ สาขาวิชารัฐศาสตร์ ปริญญาตรี สุโขทัยธรรมมาธิราช ป.โท อาจารย์ รัฐศาสตร์ คณะกรรมการ สาขารัฐศาสตร์
ลงทะเบียน เรียนสาขารัฐศาสตร์
ลงทะเบียน เรียนสาขารัฐศาสตร์
สัมครSMS
email
มสธ. รัฐศาสตร์
 
คณาจารย์
ชื่อนามสกุล : 
วุฒิการศึกษา :  ร.บ. (เกียรตินิยม) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ร.ม. (การระหว่างประเทศและการฑูต) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
Ph.D. (Political Science/International Relations) The University of Birmingham
ตำแหน่ง :  อาจารย์ประจำสาขาวิชารัฐศาสตร์
Email : 

ชื่อนามสกุล : 
วุฒิการศึกษา :  ร.บ. (ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
Maîtrise de science politique (problèmes internationaux)
Doctorat de sciences sociales (honorable) (études européennes) Université de Paris 8 France
ตำแหน่ง :  ประธานกรรมการประจำสาขาวิชารัฐศาสตร์
Email :  sniyomthai@gmail.com

ชื่อนามสกุล : 
วุฒิการศึกษา :  ร.บ. รัฐประศาสนศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ร.ม. การปกครอง จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
football news
ตำแหน่ง :  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ประจำสาขาวิชารัฐศาสตร์
Email :  thawee_stou@hotmail.com

ชื่อนามสกุล : 
วุฒิการศึกษา :  ร.บ. (เกียรตินิยมอันดับหนึ่งทุนภูมิพล) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
MIR with MITCL Master of International Relations with Master of International Trade and Commerce Law (Double Degree), Macquarie University, Australia
ตำแหน่ง :  อาจารย์ประจำสาขาวิชารัฐศาสตร์
Email : 

ชื่อนามสกุล : 
วุฒิการศึกษา :  ร.บ. (เกียรตินิยมอันดับหนึ่ง) (การเมืองการปกครอง) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
M.P.P. (Public Policy) National Graduate Institute for Policy Studies, Japan
ร.ม. (การปกครอง) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ตำแหน่ง :  อาจารย์ประจำสาขาวิชารัฐศาสตร์
Email :  chaiwatt.man@stou.ac.th

ชื่อนามสกุล : 
วุฒิการศึกษา :  ร.บ. (เกียรตินิยมอันดับสอง) การเมืองการปกครอง
ร.ม. (การปกครอง) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ตำแหน่ง :  อาจารย์ประจำสาขาวิชารัฐศาสตร์
Email :  wanas.piy@stou.ac.th

1 2 3 4
 
สาขาวิชารัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 9/9 หมู่ 9 ถ.แจ้งวัฒนะ อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี 11120
Political Science Program Sukhothai Thammathirat Open University Chaengwattana Rd.Pakkret Nonthaburi 11120 Thailand
Tel : 02-5033575, 02-5048356-9 Email : psoffice@stou.ac.th