รัฐศาสตร์ -สุโขทัยธรรมมาธิราช รัฐศาสตร์ สุโขทัยธรรมาธิราช
ภาษาไทย English
รัฐศาสตร์ สาขาวิชารัฐศาสตร์ ปริญญาตรี สุโขทัยธรรมมาธิราช ป.โท อาจารย์ รัฐศาสตร์ คณะกรรมการ สาขารัฐศาสตร์
ลงทะเบียน เรียนสาขารัฐศาสตร์
ลงทะเบียน เรียนสาขารัฐศาสตร์
สัมครSMS
email
มสธ. รัฐศาสตร์
 
คณาจารย์
ชื่อนามสกุล : 
วุฒิการศึกษา :  รบ. เกียรตินิยม; ศบ., บธ.บ (การตลาด),
รป.ม. จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ร.ม. (การระหว่างประเทศและการฑูต)
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ตำแหน่ง :  รองศาสตราจารย์ประจำสาขาวิชารัฐศาสตร์
Email :  thasothorn.too@stou.ac.th

ชื่อนามสกุล : 
วุฒิการศึกษา :  ร.บ. (การปกครอง) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
น.บ. (นิติศาสตร์) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ร.ม. (การปกครอง) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ตำแหน่ง :  รองศาสตราจารย์ประจำสาขาวิชารัฐศาสตร์
Email : 

ชื่อนามสกุล : 
วุฒิการศึกษา :  ร.บ. (เกียรตินิยม) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
M.A. International Affairs, Dip. in
International Relations and Development (Distinction) The American U.
ตำแหน่ง :  รองศาสตราจารย์ประจำสาขาวิชารัฐศาสตร์
Email : 

ชื่อนามสกุล : 
วุฒิการศึกษา :  รัฐศาสตรดุษฎีบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
รัฐศาสตรมหาบัณฑิต (บริหารรัฐกิจ) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ศิลปศาสตรบัณฑิต (รัฐศาสตร์) ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ตำแหน่ง :  เลขาสาขาวิชารัฐศาสตร์
Email :  letizz_a@hotmail.com

ชื่อนามสกุล : 
วุฒิการศึกษา :  ร.บ. การปกครอง มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ร.ม. การปกครอง มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ร.ด. การปกครอง จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ตำแหน่ง :  รองศาสตราจารย์ประจำสาขาวิชารัฐศาสตร์
Email : 

ชื่อนามสกุล : 
วุฒิการศึกษา :  ร.บ. (เกียรตินิยมอันดับหนึ่งเหรียญทอง) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ร.ด. (การปกครอง) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ตำแหน่ง :  อาจารย์ประจำสาขาวิชารัฐศาสตร์
Email : 

1 2 3 4
 
สาขาวิชารัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 9/9 หมู่ 9 ถ.แจ้งวัฒนะ อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี 11120
Political Science Program Sukhothai Thammathirat Open University Chaengwattana Rd.Pakkret Nonthaburi 11120 Thailand
Tel : 02-5033575, 02-5048356-9 Email : psoffice@stou.ac.th