รัฐศาสตร์ -สุโขทัยธรรมมาธิราช รัฐศาสตร์ สุโขทัยธรรมาธิราช
ภาษาไทย English
รัฐศาสตร์ สาขาวิชารัฐศาสตร์ ปริญญาตรี สุโขทัยธรรมมาธิราช ป.โท อาจารย์ รัฐศาสตร์ คณะกรรมการ สาขารัฐศาสตร์
ลงทะเบียน เรียนสาขารัฐศาสตร์
ลงทะเบียน เรียนสาขารัฐศาสตร์
สัมครSMS
email
มสธ. รัฐศาสตร์
 
คณาจารย์
ชื่อนามสกุล : 
วุฒิการศึกษา :  ร.บ. (เกียรตินิยมอันดับสอง)
(การปกครอง) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ร.ม. (การปกครอง)มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ร.ด. (รัฐศาสตร์) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ตำแหน่ง :  ศาสตราจารย์ประจำสาขาวิชารัฐศาสตร์
Email :  thirapat.ser@stou.ac.th

ชื่อนามสกุล : 
วุฒิการศึกษา :  ศศ.บ. (รัฐศาสตร์) มหาวิทยาลัยรามคำแหง
D.U. (Droit Public) Université de Toulouse1 (France)
D.E.A. (Études Politiques) Université de Toulouse1 (France)
Dectorat de 3e cycle Université de Toulouse1 (France)
ตำแหน่ง :  รองศาสตราจารย์ประจำสาขาวิชารัฐศาสตร์
Email :  charin.san@stou.ac.th

ชื่อนามสกุล : 
วุฒิการศึกษา :  รบ. (เกียรตินิยมดี) การเมืองการปกครอง
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ร.ม. บริหารรัฐกิจ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ร.ด. การปกครอง จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ตำแหน่ง :  รองศาสตราจารย์ประจำสาขาวิชารัฐศาสตร์
Email :  pathan.suv@stou.ac.th

ชื่อนามสกุล : 
วุฒิการศึกษา :  รบ. การต่างประเทศ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
Docteur de L’L’ Université de Paris II
(Sciences Politiques) (Mention trèsbien)
ตำแหน่ง :  รองศาสตราจารย์ประจำสาขาวิชารัฐศาสตร์
Email :  rungpong.jay@stou.ac.th

ชื่อนามสกุล : 
วุฒิการศึกษา :  รป.ด. (รัฐประศาสนศาสตรดุษฎีบัณฑิต) คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี (๒๕๔๘-๒๕๕๒)
พบ.ม. (การบริหารทรัพยากรมนุษย์) คณะรัฐประศาสนศาสตร์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (๒๕๓๗-๒๕๓๙)
ร.ม. (การปกครอง) คณะรัฐศาสตร์
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (๒๕๓๗-๒๕๓๙)
ศศ.บ. (รัฐศาสตร์การปกครอง) คณะรัฐศาสตร์
มหาวิทยาลัยรามคำแหง (๒๕๓๑-๒๕๓๕)
ตำแหน่ง :  รองศาสตราจารย์ประจำสาขาวิชารัฐศาสตร์
Email : 

ชื่อนามสกุล : 
วุฒิการศึกษา :  รบ. การเมืองการปกครอง มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ร.ม. การเมืองการปกครอง จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ตำแหน่ง :  รองศาสตราจารย์ประจำสาขาวิชารัฐศาสตร์
Email :  thapanat.pro@stou.ac.th

1 2 3 4
 
สาขาวิชารัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 9/9 หมู่ 9 ถ.แจ้งวัฒนะ อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี 11120
Political Science Program Sukhothai Thammathirat Open University Chaengwattana Rd.Pakkret Nonthaburi 11120 Thailand
Tel : 02-5033575, 02-5048356-9 Email : psoffice@stou.ac.th