รัฐศาสตร์ -สุโขทัยธรรมมาธิราช รัฐศาสตร์ สุโขทัยธรรมาธิราช
ภาษาไทย English
รัฐศาสตร์ สาขาวิชารัฐศาสตร์ ปริญญาตรี สุโขทัยธรรมมาธิราช ป.โท อาจารย์ รัฐศาสตร์ คณะกรรมการ สาขารัฐศาสตร์
ลงทะเบียน เรียนสาขารัฐศาสตร์
ลงทะเบียน เรียนสาขารัฐศาสตร์
สัมครSMS
email
มสธ. รัฐศาสตร์
 
พลงานวิชาการ
แผนกิจกรรมประจำชุดวิชา ภาค 2/2559

แผนกิจกรรมประชุดวิชาระดับบัณฑิตศึกษา สาขาวิชารัฐศาสตร์ ภาคการศึกษาที่ 2/2559

1. แผนกิจกรรมชุด 80711

2. แผนกิจกรรมชุด 81711

3. แผนกิจกรรมชุด 81712

4. แผนกิจกรรมชุด 82711

5. แผนกิจกรรมชุด 82712

6. แผนกิจกรรมชุด 82713

7. แผนกิจกรรมชุด 83711

8. แผนกิจกรรมชุด 83714

รูปภาพเพิ่มเติม
 
สาขาวิชารัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 9/9 หมู่ 9 ถ.แจ้งวัฒนะ อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี 11120
Political Science Program Sukhothai Thammathirat Open University Chaengwattana Rd.Pakkret Nonthaburi 11120 Thailand
Tel : 02-5033575, 02-5048356-9 Email : psoffice@stou.ac.th