รัฐศาสตร์ -สุโขทัยธรรมมาธิราช รัฐศาสตร์ สุโขทัยธรรมาธิราช
ภาษาไทย English
รัฐศาสตร์ สาขาวิชารัฐศาสตร์ ปริญญาตรี สุโขทัยธรรมมาธิราช ป.โท อาจารย์ รัฐศาสตร์ คณะกรรมการ สาขารัฐศาสตร์
ลงทะเบียน เรียนสาขารัฐศาสตร์
ลงทะเบียน เรียนสาขารัฐศาสตร์
สัมครSMS
email
มสธ. รัฐศาสตร์
 
พลงานวิชาการ
ขอความอนุเคราะห์ทำแบบสอบถาม วิทยานิพนธ์ และการศึกษาค้นคว้าอิสระ

เรียน  นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา

ขอความอนุเคราะห์นักศึกษาที่ทำการลงทะเบียนในภาคการศึกษาที่ 2/2558 ในชุดวิชาวิทยานิพนธ์ 1 - 4 และการศึกษาค้นคว้าอิสระ ทำแบบสอบถามเพื่อใช้ในการพัฒนาปรับปรุงขั้นตอนการทำวิทยานิพนธ์ต่อไป

ขอขอบพระคุณ

สาขาวิชารัฐศาสตร์ มสธ.

ชุดวิชาวิทยานิพนธ์ 1

ชุดวิชาวิทยานิพนธ์ 2

ชุดวิชาวิทยานิพนธ์ 3

ชุดวิชาวิทยานิพนธ์ 4

ชุดวิชาการศึกษาค้นคว้าอิสระ

รูปภาพเพิ่มเติม
 
สาขาวิชารัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 9/9 หมู่ 9 ถ.แจ้งวัฒนะ อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี 11120
Political Science Program Sukhothai Thammathirat Open University Chaengwattana Rd.Pakkret Nonthaburi 11120 Thailand
Tel : 02-5033575, 02-5048356-9 Email : psoffice@stou.ac.th