รัฐศาสตร์ -สุโขทัยธรรมมาธิราช รัฐศาสตร์ สุโขทัยธรรมาธิราช
ภาษาไทย English
รัฐศาสตร์ สาขาวิชารัฐศาสตร์ ปริญญาตรี สุโขทัยธรรมมาธิราช ป.โท อาจารย์ รัฐศาสตร์ คณะกรรมการ สาขารัฐศาสตร์
ลงทะเบียน เรียนสาขารัฐศาสตร์
ลงทะเบียน เรียนสาขารัฐศาสตร์
สัมครSMS
email
มสธ. รัฐศาสตร์
 
พลงานวิชาการ
ประชาสัมพันธ์การนำเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ

ด้วยมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชได้จัดประชุมเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ มสธ. ครั้งที่ 6 วันที่ 25 พฤศจิกายน 2559 ณ อาคารเฉลิมพระเกียรติ 60 มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช สามารถดูรายละเอียดได้ที่

http://grad-research.stou.ac.th/page/Showdata.aspx?idindex=10000

รูปภาพเพิ่มเติม
 
สาขาวิชารัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 9/9 หมู่ 9 ถ.แจ้งวัฒนะ อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี 11120
Political Science Program Sukhothai Thammathirat Open University Chaengwattana Rd.Pakkret Nonthaburi 11120 Thailand
Tel : 02-5033575, 02-5048356-9 Email : psoffice@stou.ac.th