รัฐศาสตร์ -สุโขทัยธรรมมาธิราช รัฐศาสตร์ สุโขทัยธรรมาธิราช
ภาษาไทย English
รัฐศาสตร์ สาขาวิชารัฐศาสตร์ ปริญญาตรี สุโขทัยธรรมมาธิราช ป.โท อาจารย์ รัฐศาสตร์ คณะกรรมการ สาขารัฐศาสตร์
ลงทะเบียน เรียนสาขารัฐศาสตร์
ลงทะเบียน เรียนสาขารัฐศาสตร์
สัมครSMS
email
มสธ. รัฐศาสตร์
 
พลงานวิชาการ
การให้บริการหนังสืออิเล็กทรอนิกส์

ด้วยสำนักพิมพ์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชได้จัดทำหนังสืออิเล็กทรอนิกส์เป็นสื่อการศึกษาเสริมให้แก่นักศึกษาของมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช เพื่อเข้าอ่านประมวลสาระชุดวิชา/เอกสารการสอนบน ebook.stou.ac.th และ application stou ebooks ทั้งบน ios และ android เฉพาะชุดวิชาที่นักศึกษาได้ลงทะเบียนเรียน โดยไม่มีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม

http://ebook.stou.ac.th/

 

รูปภาพเพิ่มเติม
 
สาขาวิชารัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 9/9 หมู่ 9 ถ.แจ้งวัฒนะ อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี 11120
Political Science Program Sukhothai Thammathirat Open University Chaengwattana Rd.Pakkret Nonthaburi 11120 Thailand
Tel : 02-5033575, 02-5048356-9 Email : psoffice@stou.ac.th