รัฐศาสตร์ -สุโขทัยธรรมมาธิราช รัฐศาสตร์ สุโขทัยธรรมาธิราช
ภาษาไทย English
รัฐศาสตร์ สาขาวิชารัฐศาสตร์ ปริญญาตรี สุโขทัยธรรมมาธิราช ป.โท อาจารย์ รัฐศาสตร์ คณะกรรมการ สาขารัฐศาสตร์
ลงทะเบียน เรียนสาขารัฐศาสตร์
ลงทะเบียน เรียนสาขารัฐศาสตร์
สัมครSMS
email
มสธ. รัฐศาสตร์
 
พลงานวิชาการ
ประชาสัมพันธ์งานสัมมนาวิชาการฯ

ด้วย ศูนย์อาเซียนและการระหว่างประเทศศึกษา visit site สาขาวิชารัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยสุโขทัย-ธรรมาธิราช และศูนย์ศึกษาเอเชีย คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง กำหนดจัดทำโครงการสัมมนาวิชาการและประชุมเชิงปฏิบัติการระดับประเทศ/ระหว่างประเทศเกี่ยวกับความเปลี่ยนแปลงในเอเชียตะวันออก/เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ (1/2015) หัวข้อเรื่อง “ความเชื่อมโยงที่มากกว่ากายภาพ : เอเชียตะวันออก/เอเชียตะวันออกเฉียงใต้และอื่นๆ” ในวันจันทร์ที่ 18 พฤษภาคม 2558 เวลา 08.30–17.00 น. ณ ห้องประชุม 331 อาคารสัมมนา 2 มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช notext

รูปภาพเพิ่มเติม
 
สาขาวิชารัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 9/9 หมู่ 9 ถ.แจ้งวัฒนะ อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี 11120
Political Science Program Sukhothai Thammathirat Open University Chaengwattana Rd.Pakkret Nonthaburi 11120 Thailand
Tel : 02-5033575, 02-5048356-9 Email : psoffice@stou.ac.th