รัฐศาสตร์ -สุโขทัยธรรมมาธิราช รัฐศาสตร์ สุโขทัยธรรมาธิราช
ภาษาไทย English
รัฐศาสตร์ สาขาวิชารัฐศาสตร์ ปริญญาตรี สุโขทัยธรรมมาธิราช ป.โท อาจารย์ รัฐศาสตร์ คณะกรรมการ สาขารัฐศาสตร์
ลงทะเบียน เรียนสาขารัฐศาสตร์
ลงทะเบียน เรียนสาขารัฐศาสตร์
สัมครSMS
email
มสธ. รัฐศาสตร์
 
 

สาขาวิชารัฐศาสตร์ หลักสูตรระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2558 มีหลักสูตร 1 ระดับ 2 หลักสูตร คือ

 
1.
หลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิต แชนงวิชาทฤษฎีและเทคนิคทางรัฐศาสตร์ (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2554-TQF)
 
2.
หลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิต แขนงวิชาความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2553-TQF)
     
 
กำหนดเวลาการเปิดสอน AWWA code download แต่ละหลักสูตรสามารถดูรายละเอียดได้ที่

http://www.stou.ac.th/Courses/bachelor_58/political.asp

 
สาขาวิชารัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 9/9 หมู่ 9 ถ.แจ้งวัฒนะ อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี 11120
Political Science Program Sukhothai Thammathirat Open University Chaengwattana Rd.Pakkret Nonthaburi 11120 Thailand
Tel : 02-5033575, 02-5048356-9 Email : psoffice@stou.ac.th