รัฐศาสตร์ -สุโขทัยธรรมมาธิราช รัฐศาสตร์ สุโขทัยธรรมาธิราช
ภาษาไทย English
รัฐศาสตร์ สาขาวิชารัฐศาสตร์ ปริญญาตรี สุโขทัยธรรมมาธิราช ป.โท อาจารย์ รัฐศาสตร์ คณะกรรมการ สาขารัฐศาสตร์
ลงทะเบียน เรียนสาขารัฐศาสตร์
ลงทะเบียน เรียนสาขารัฐศาสตร์
สัมครSMS
email
มสธ. รัฐศาสตร์
 

ปรัชญาหลักสูตร

รัฐศาสตรบัณฑิต แขนงวิชาทฤษฎีและเทคนิคทางรัฐศาสตร์  คือ "เพื่อให้เกิดการเรียนรู้ องค์ความรู้ทางด้านการเมืองการปกครอง และสามารถนำไปใช้ได้อย่างเป็นรูปธรรมและทันต่อเหตุการณ์ของบ้านเมือง"

รัฐศาสตรบัณฑิต แขนงวิชาความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ คือ "เพื่อให้เกิดการเรียนรู้และเข้าใจองค์ความรู้ด่านความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ และสามารถประยุกต์ใช้ในทางปฏิบัติ"

รัฐศาสตรมหาบัณฑิต คือ "สร้างการเรียนรู้ เพื่อให้เกิดองค์ความรู้ด้านรัฐศาสตร์ การเมืองการปกครองทั้งในระดับชาติและระดับท้องถิ่น"

รัฐศาสตรดุษฏีนิพนธ์ คือ "มุ่งพัฒนานักวิจัยและนักวิชาการที่มีความรู้ความสามารถระดับสูงให้สามารถบุกเบิกแสวงหาและพัฒนาองค์ความรู้ใหม่ได้อย่างมีอิสระ และมุ่งพัฒนานักวิชาชีพที่สามารถพัฒนาองค์ความรู้และสามารถ นำความรู้นั้นไปประยุกต์ใช้ในทางปฏิบัติได้ เพื่อตอบสนองต่อเป้าหมายและทิศทางในการพัฒนาประเทศโดยการเน้นคนเป็นศูนย์กลางในการพัฒนา"

ข้อมูลสาขาวิชารัฐศาสตร์

สาขาวิชารัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ได้รับอนุมัติให้จัดตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 19 สิงหาคม 2525 โดยมีภารกิจด้านการจัดการเรียนการสอน ซึ่งทบวงมหาวิทยาลัยได้อนุมัติให้เปิดสอนหลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิต แขนงวิชาทฤษฎีและเทคนิคทางรัฐศาสตร์ และแขนงวิชาความสัมพันธ์ระหว่างประเทศและการเมืองการปกครองเปรียบเทียบ เมื่อวันที่ 28 พฤษภาคม 2555 สำหรับหลักสูตรรัฐศาสตรมหาบัณฑิต แขนงวิชาการเมืองการปกครอง สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาให้ความเห็นชอบหลักสูตรเมื่อวันที่ 25 พฤศจิกายน 2545 และหลักสูตรปรับปรุงในปีการศึกษา 2556 และหลักสูตรดุษฎีบัณฑิต คณะกรรมการการอุดมศึกษาให้ความเห็นชอบหลักสูตร เมื่อวันที่ 5 มิถุนายน 2556 สาขารัฐศาสตร์เปิดสอนระดับปริญญาตรีและระดับบัณฑิตศึกษา จำนวน 4 หลักสูตร

 

วัตถุประสงค์ 

1. เพื่อผลิตบัณฑิตทางรัฐศาสตร์ในระดับต่างๆ ที่มีความรู้พื้นฐานอย่างดีเกี่ยวกับสังคมไทย และมีความสามารถในด้านต่างๆ ที่จำเป็นสำหรับสังคม 
2. เพื่อเพิ่มพูนความรู้ความสามารถทางวิชาการเกี่ยวกับการเมืองการปกครองและความสัมพันธ์ระหว่างประเทศให้กับข้าราชการ นักการเมือง และผู้สนใจโดยทั่วไป

3. เพื่อส่งเสริมและเผยแพร่การศึกษาค้นคว้าในระดับท้องถิ่น ระดับภูมิภาค ระดับประเทศ และระหว่างประเทศ

วิสัยทัศน์

เป็นผู้นำทางวิชาการด้านรัฐศาสตร์ในระดับประเทศและภูมิภาคเอเชียโดยระบบการศึกษาทางไกล

พันธกิจ
1. จัดการเรียนการสอนทั้งในระดับปริญญาตรีและระดับต่างๆ ด้วยระบบทางไกล 
2. มุ่งบุกเบิก ค้นคว้าและถ่ายทอดวิชาการด้านรัฐศาสตร์
3. เพิ่มพูน ความรู้ วิทยฐานะ และพัฒนาคุณภาพบุคลากรด้านรัฐศาสตร์ เพื่อสร้างความเป็นเลิศทางวิชาการและวิชาชีพด้านรัฐศาสตร์ในระดับประเทศภูมิภาคเอเชีย

 
สาขาวิชารัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 9/9 หมู่ 9 ถ.แจ้งวัฒนะ อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี 11120
Political Science Program Sukhothai Thammathirat Open University Chaengwattana Rd.Pakkret Nonthaburi 11120 Thailand
Tel : 02-5033575, 02-5048356-9 Email : psoffice@stou.ac.th